aware

aware (ขั้นกว่า awarer, ขั้นสุด awarest)

ภาษาอังกฤษ

การออกเสียง

คำคุณศัพท์

 1. รู้, รู้ตัว
  I am well aware of the problems you face.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  I suddenly became aware that someone was watching me.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  There is no other entrance, as far as I am aware.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
 2. สนใจและมีความรู้ดี, เข้าใจดี
  Many young people are very politically aware.
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)

คำเกี่ยวข้อง